Innowacje 2016/2017

Innowacja językowa "I can really speak English"

Innowacja językowa "I can really speak English"była dedykowana klasom 6 - tym. jej głównym celem było przełamanie bariery językowej i zastosowanie języka w życiu codziennym. Dzieci miały kontakt z żywym językiem w postaci oryginalnych nagrań oraz filmów językowych. Zajęcia były prowadzone tylko w języku angielskim. Słownictwo wprowadzane było za pomocą flashcards. Dzieci odgrywały scenki rodzajowe z życia codziennego co stanowiło praktyczne zastosowanie języka.
Julia Jędro

INNOWACJA: "KLUB ZACZYTANEGO ŚWIETLIKA"

Jak mawiała Wisława Szymborska: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. KLUB ZACZYTANEGO ŚWIETLIKA pozwala realizować zadania konieczne w sposób niekonwencjonalny i nie schematyczny. Głównym celem i założeniem innowacji jest maksymalne zaktywizowanie dziecka i nakłonienie go do takiej pracy twórczej wykorzystującej jego uzdolnienia, która zmusza i zachęca do sięgnięcia po książkę. Innowacja daje możliwość dyskusji nad morałem, postępowaniem bohaterów oraz zaprojektowania własnego zakończenia omawianej bajki i przedstawienia go kolegom i koleżankom z grupy.

Joanna Jurek, Magdalena Molewska, Adam Kierończyk


INNOWACJA „KULISY SPORTU”

Zaproponowana przez nas innowacja „Kulisy sportu” była odpowiedzią na potrzeby środowiska, coraz mniejszą świadomość o potrzebie ruchu i aktywności fizycznej, związany z tym pogarszający się stan sprawności fizycznej młodych ludzi oraz mało aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Skierowana została do uczniów klas III – VI i miała formę comiesięcznych spotkań ze znanymi sportowcami oraz ludźmi związanymi ze sportem. Naszymi gośćmi byli:
· Mieszko Włodarczyk – pasjonat sportu
· Marcin Dorna - trener
· Artur Dzierzbicki – kucharz sportowców
· Szymon Ziółkowski – olimpijczyk

Uczniowie uczestnicząc w innowacji doskonalili umiejętności organizacyjne, zdobywali nową wiedzę i doświadczenia, które pomogły im dokonać właściwej samooceny, a także zainspirowały do podejmowania działań.
(obszerniejsza relacja w załączniku)
Krystyna Dorna, Edyta Ochocka, Krzysztof Wesołowski, Łukasz Berczyński

Innowacja pedagogiczna "Plan Daltoński w Szkole Podstawowej im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce"

W roku szkolnym 2016/2017 realizacja innowacji odbywała się w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1c. W pierwszym roku innowacji zostały zrealizowane trzy naczelne cele planu daltońskiego. Między innymi nauka współpracy, odpowiedzialności i samodzielności.

Pierwsze tygodnie szkoły były dla uczniów niezwykle ważne, ponieważ zostali oni zapoznani z Koncepcją Planu Daltońskiego.
Przez rok szkolny uczniowie w trakcie zajęć uczyli się:
- samodzielnego działania
- współpracy z innymi dziećmi
- odpowiedzialności za wykonane zadania
- nawiązywania więzi z najbliższym otoczeniem społecznym
- podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom
- uświadamiania sobie konieczności ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych
- rozumienia potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności
- kształtowania w sobie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

Sandra Boińska

Załącznik: 

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.