Psycholog i Pedagog

Godziny pracy psychologa szkolnego

Anna Grobelna

 • poniedziałek 08.15 - 11.00
 • wtorek 11.00 - 15.00
 • czwartek 07.30 – 14.15
 • piątek 10.30 - 15.00

Monika Poprawska

 • poniedziałek 011.00 - 16.00
 • wtorek 07.30 - 11.30
 • środa 08.00 – 13.00
 • czwartek 11.00 – 16.00
 • piątek 07.30 - 10.30

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Paweł Pożarycki

 • poniedziałek 07.30 - 12.10
 • wtorek 09.20 - 11.30
 • środa 09.00 – 15.00
 • czwartek 10.00 – 14.10
 • Godziny pracy pedagoga szkolnego

  Mirosława Ściupider-Młodkowska

  • środa 07.30 – 15.00
  • czwartek 08.30 – 16.00

  Konsultacje dla rodziców będą odbywać się po ustaleniu terminu drogą e-mailową.

  mgr Anna Grobelna, Monika Poprawska – psycholog szkolny

  Aktywność psychologa szkolnego ukierunkowana jest na stwarzanie warunków i sprzyjającej atmosfery dla wszechstronnego rozwoju dzieci: wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa i świadomości ich własnej wartości, bycia wysłuchanym i zrozumianym, odnalezienia przez ucznia własnego miejsca w środowisku szkolnym.

  Do zakresu zadań psychologa szkolnego należą m.in.:

  • porady i zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów - indywidualne i grupowe
  • porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców, kształtowanie i wzmacnianie ich umiejętności wychowawczych
  • prowadzenie warsztatów, których celem jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • współpraca z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem w celu zaplanowania i realizacji działań względem ucznia, klasy i rodziców
  • wspieranie wychowawców klas w integrowaniu zespołów klasowych i rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • pełnienie funkcji mediatora w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzicem
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia oraz w pracy z uczniem zdolnym
  • podejmowanie działań interwencyjnych
  • pomoc w znalezieniu przez rodziców specjalistów (m.in. terapeuta, seksuolog dziecięcy, terapeuta zaburzeń odżywiania, psychiatra dziecięcy)
  • dbanie o realizację przez nauczycieli zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
  • udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
  • koordynacja działań dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
  • współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym pracy szkoły oraz pomocy dziecku i rodzinie (Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży)

  mgr Paweł Pożarycki, Mirosława Ściupider-Młodkowska– pedagog szkolny

  Pedagog szkolny, współpracując z wychowawcami, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami, oferuje pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

  • rozpoznawania trudności w nauce lub innych niepowodzeń szkolnych,
  • organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • doskonalenia umiejętności szkolnych, społecznych,
  • udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych,
  • konsultacji i poradnictwa związanych z rozwojem dziecka, jego zachowaniem, relacjami z rówieśnikami, nauczycielami, rodzeństwem,
  • kontaktu z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz udzielania informacji o nich,
  • organizowania pomocy materialnej,
  • każdej innej sprawie, która jest ważna dla dziecka i jego rodzica.

  W swojej pracy w szkole pedagog promuje postawę bezinteresowności i zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi przez stwarzanie możliwości udziału dzieci w działaniach o charakterze wolontariackim.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.