Psycholog i Pedagog

Godziny pracy psychologa szkolnego

Anna Grobelna

 • poniedziałek 07.30 - 12.00
 • poniedziałek 16.30 - 18.00
 • wtorek 07.30 - 12.00
 • czwartek 07.30 – 09.10
 • czwartek 10.10 – 12.00
 • czwartek 14.30 – 15.30
 • piątek 10.10 - 14.00

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Paweł Pożarycki [email protected]

 • poniedziałek 13.00 - 16.30
 • poniedziałek 12.00 - 13.00 rewalidacja
 • wtorek 08.30 - 16.00
 • wtorek 07.25 - 08.25 rewalidacja
 • środa 07.30 – 14.15
 • środa 14.15 – 15.15 rewalidacja
 • czwartek 09.00 – 17.00
 • piątek 8.30 - 11.45
 • piątek 08.30 – 11.45 rewalidacja

Godziny pracy pedagoga szkolnego
Damian Stanisławski

 • poniedziałek 11.20 - 12.50
 • wtorek 11.00 - 12.00
 • środa 10.20 – 12.50
 • czwartek 11.00 – 12.00

Konsultacje dla rodziców będą odbywać się po ustaleniu terminu drogą e-mailową.

mgr Anna Grobelna – psycholog szkolny

Aktywność psychologa szkolnego ukierunkowana jest na stwarzanie warunków i sprzyjającej atmosfery dla wszechstronnego rozwoju dzieci: wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa i świadomości ich własnej wartości, bycia wysłuchanym i zrozumianym, odnalezienia przez ucznia własnego miejsca w środowisku szkolnym.

Do zakresu zadań psychologa szkolnego należą m.in.:

 • porady i zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów - indywidualne i grupowe
 • porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców, kształtowanie i wzmacnianie ich umiejętności wychowawczych
 • prowadzenie warsztatów, których celem jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • współpraca z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem w celu zaplanowania i realizacji działań względem ucznia, klasy i rodziców
 • wspieranie wychowawców klas w integrowaniu zespołów klasowych i rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • pełnienie funkcji mediatora w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzicem
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia oraz w pracy z uczniem zdolnym
 • podejmowanie działań interwencyjnych
 • pomoc w znalezieniu przez rodziców specjalistów (m.in. terapeuta, seksuolog dziecięcy, terapeuta zaburzeń odżywiania, psychiatra dziecięcy)
 • dbanie o realizację przez nauczycieli zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
 • udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • koordynacja działań dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 • współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym pracy szkoły oraz pomocy dziecku i rodzinie (Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży)

mgr Paweł Pożarycki, Damian Stanisławski– pedagog szkolny

Pedagog szkolny, współpracując z wychowawcami, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami, oferuje pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

 • rozpoznawania trudności w nauce lub innych niepowodzeń szkolnych,
 • organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • doskonalenia umiejętności szkolnych, społecznych,
 • udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych,
 • konsultacji i poradnictwa związanych z rozwojem dziecka, jego zachowaniem, relacjami z rówieśnikami, nauczycielami, rodzeństwem,
 • kontaktu z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz udzielania informacji o nich,
 • organizowania pomocy materialnej,
 • każdej innej sprawie, która jest ważna dla dziecka i jego rodzica.

W swojej pracy w szkole pedagog promuje postawę bezinteresowności i zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi przez stwarzanie możliwości udziału dzieci w działaniach o charakterze wolontariackim.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.