Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Dabrowka.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dabrowka.edu.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 10.10.2012 r.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.12.2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jej redaktorzy starają się zapewnić dostępność plików. Serwis zawiera dokumenty PDF będące skanami lub stworzone na podstawie dokumentów word bez odpowiedniej struktury. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – posiadały odpowiednią strukturę znaczników, czyli tagowanie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w oparciu o narzędzie European Internet Inclusion Initiative checkers.eiii.eu wg którego dostępność strony wynosi 80,9 % (na dzień 31 marca 2020 r.).


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Napierała, sekretariat @ dabrowka.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 64 60 891. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce funkcjonuje w jednym budynku, znajdującym się na terenie Dąbrówki. Dane kontaktowe do Szkoły znajdują się na podstronie Kontakt.

Budynek Szkoły znajduje się przy ul. Malinowej 41 w Dąbrówce. Budynek posiada dwa wejścia A od strony wschodniej, B od strony zachodniej. Sekretariat i Administracja znajduję się na pierwszym piętrze, w budynku A. Dostęp do biur po zapisaniu się w portierni. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych. Brak przeszkód w kondygnacji parterowej. Budynek wyposażony jest w dwie windy (po jednej w części A i części B).

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.