„Wędrówki po świecie przyrody”

Innowacja pedagogiczna pt. „Wędrówki po świecie przyrody” ma charakter metodyczno-organizacyjny i realizuje kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, a mianowicie rozwija kreatywność oraz kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.Pomysł innowacji polega na efektywniejszym wykorzystaniu zajęć świetlicowych prowadzonych dla klas młodszych 1-3 i uatrakcyjnieniu ich korzystając z dobrodziejstw jakie dają nam technologie informacyjne oraz urządzenia służące prezentowaniu informacji.

Głównym celem programu innowacji jest poznanie życia w wybranych ekosystemach naturalnych (las, rzeka, jezioro, bagno, wrzosowisko) i sztucznych (łąka, ogród, pole uprawne, park, staw) poprzez dokonanie przeglądu pospolitych roślin i zwierząt oraz obserwację przystosowań przykładowych organizmów do życia w środowisku lądowym i wodnym. Na podstawie tych wiadomości uczeń zdobędzie wiedzę o wzajemnych relacjach, jakie zachodzą między przyrodą a człowiekiem. Realizowane na zajęciach zagadnienia pozwolą dzieciom bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i zwykle dotyczyć będą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych poprzez obserwacje pośrednie (filmiki dydaktyczne, prezentacje multimedialne wraz z fotografiami), gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczną i techniczną sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, wykształcą odpowiednie umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. W ten sposób dadzą impuls i pobudzą dzieci do obserwacji otaczającego świata przyrody, jego ochrony, szczególnie tak ważnej i nagłaśnianej w ostatnim czasie, będą stymulować różne ich uzdolnienia i zainteresowania (przyrodnicze, plastyczne, techniczne) oraz zdolności twórczego myślenia.
Proponowany program stwarza możliwości do realizowania tematyki przyrodniczo-ekologicznej poprzez zabawę, propaguje metody aktywizujące, kładzie nacisk na twórczą pracę indywidualną oraz zespołową, eliminuje encyklopedyczne przyswajanie wiedzy. Zdobyta wiedza przyrodnicza jest i będzie niezbędna do dalszej nauki w klasach programowo wyższych, a szczególnie będzie stanowić świetną podbudowę na lekcjach przyrody w klasie 4 oraz będzie użyteczna w życiu codziennym uczniów.

Autor innowacji: Anna Wysocka
Osoby realizujące innowację: Anna Wysocka, Iwona Szymkowiak
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Przedmiot: przyroda
Termin realizacji: od października 2019 do kwietnia 2020
Adresaci innowacji: klasy I-III

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.