INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „ŚWIAT W ZASIĘGU RĘKI” – zajęcia praktyczne z geografii.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „ŚWIAT W ZASIĘGU RĘKI” – zajęcia praktyczne z geografii.

Proponowana innowacja ma charakter metodyczno-organizacyjny i realizuje kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, a mianowicie rozwija samodzielność, kreatywność uczniów oraz kompetencje cyfrowe uczniów (bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci).
Pomysł innowacji polega na efektywniejszym wykorzystaniu zajęć świetlicowych prowadzonych dla klas starszych i uatrakcyjnieniu ich korzystając z dobrodziejstw jakie dają nam technologie informacyjne (Internet, programy multimedialne) oraz urządzenia służące prezentowaniu informacji (laptop, tablica multimedialna i rzutnik multimedialny).
Głównym celem programu innowacji jest dokonanie przeglądu poszczególnych kontynentów poprzez samodzielne wyszukiwanie przez uczniów w oparciu o mapy tematyczne wybranych krajów, ważniejszych krain geograficznych, charakterystycznych stref roślinno-zwierzęcych i naniesieniu tychże informacji na mapy konturowe świata, a ponadto poznanie z zasobów internetowych najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów świata, zamieszkujących tam ras ludzkich z wytworami ich kultury. Na podstawie tych wiadomości uczeń zdobędzie wiedzę o wzajemnych relacjach, jakie zachodzą między przyrodą a człowiekiem.
Proponowany program innowacji stwarza możliwości do realizowania w sposób praktyczny tematyki geograficznej. Nastawiony jest na samodzielność w dochodzeniu do wiedzy, sytuuje ucznia na pozycji lidera, propaguje metody aktywizujące, kładzie nacisk na pracę zespołową, eliminuje werbalne, encyklopedyczne przyswajanie wiedzy. Zdobyta wiedza geograficzna jest i będzie niezbędna do dalszej nauki w klasach 5-8 oraz będzie użyteczna w jego życiu codziennym.
Innowacja ta polega na zastosowaniu autorskich prezentacji multimedialnych i specjalnie do tego przygotowanych kart pracy wykonanych do określonych raz w tygodniu zajęć świetlicowych wspomaganych aktywizującymi metodami pracy.

Cele szczegółowe:
-Kształcenie umiejętności posługiwania się mapą
-Kształcenie umiejętności samodzielnych działań praktycznych ucznia, takich jak analiza mapy, uzupełnianie konturów mapy, umiejętności planowania i nanoszenia treści na kontury mapy kontynentów
-Obserwacja pośrednia poprzez filmy edukacyjne czy autorskie prezentacje multimedialne zjawisk przyrodniczych i społecznych oraz na ich podstawie – wnioskowanie i planowanie rozwiązań
-Przedstawienie i interpretacja tematyki geograficznej za pomocą różnych form przekazu, np. fotografii krajobrazu, zdjęć satelitarnych i lotniczych, modelu, technik multimedialnych, danych statystycznych
-Budzenie zainteresowania różnorodnością zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych w przestrzeni geograficznej oraz kształtowanie potrzeby samodzielnego poszukiwania i odkrywania prawidłowości rządzących tymi zjawiskami
-Rozbudzanie zainteresowania bardziej lub mniej odległymi zakątkami naszego globu
-Uświadamianie postaw poszanowania innych narodów i kultur
-Wyrabianie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej oraz dumy z naszego dziedzictwa kulturowego
-Przygotowanie uczniów do udziału w najbliższych latach w konkursach
-Wyrabianie nawyków pracy samodzielnej i w grupie oraz odpowiedzialności za rezultaty tej pracy
-Kształtowanie dociekliwości, refleksyjności i zdrowego krytycyzmu wobec informacji o świecie w mediach, internecie oraz w formułowaniu indywidualnego poglądu na świat
-Wyposażenie w umiejętności konieczne do wykorzystania posiadanej wiedzy geograficznej, tak dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, jak i w toku dalszej edukacji

Autor innowacji: Anna Wysocka
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Przedmiot: geografia
Termin realizacji: od 1 listopada 2018 do 30 kwietnia 2018
Adresaci innowacji: klasy III, IV i V

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.